TERMOmodernizacja
Termomodernizacja
Projekt: „Termomodernizacja budynków jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego”.

Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Cel

Cele szczegółowe projektu to:

poprawa stanu technicznego budynków, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej oraz wrót garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, modernizacja instalacji co., regulacja hydrauliczna obiektów, ocieplenie podłóg, zmniejszenie strat ciepła poprzez zwiększenie oporu cieplnego przegród budowlanych, zwiększenie efektywności energetycznej budynków, poprawa estetyki budynków.


Produkt

Wskaźnikiem produktu będzie:

7 komend powiatowych/miejskich PSP woj. kujawsko-pomorskiego objętych termomodernizacją

10 zmodernizowanych obiektów

6 rozbudowanych/przebudowanych źródeł ciepła


Rezultat

Rezultatem realizacji projektu:

poprawa jakości powietrza, ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, zmniejszenia strat ciepła, zwiększenia efektywności energetycznej obiektów, obniżenia kosztów eksploatacji, poprawa atrakcyjności regionu, rozwój jednostek prowadzących działalność ratowniczą, rozwój kapitału społecznego – wzrost zadowolenia i integracji społecznej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków komend PSP z terenów województwa kujawsko-pomorskiego.

Opis projektu

Przyjęty wariant realizacji inwestycji jest optymalny i gwarantuje osiągnięcie założonych celów projektu. Przyjęte w projekcie rozwiązania technologiczne spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska.

Przy pracach uwzględniono nowoczesne technologie i materiały dostępne na rynku.

Szczegółowe informacje na temat przewidzianych prac modernizacyjnych znajdują się pod zakładką Postęp prac.

Beneficjent

  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie
  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi
  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa II: Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.
Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.